Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka Obecné zastupiteľstvo 30.11.2017 o 18,00 hod

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

30. novembra  2017 t.j. vo štvrtok 1800 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ
 

2.Určenie overovateľov zápisnice
 

3.Voľba návrhovej komisie
 

4.Návrh VZN č.21/2017 „O zavedení a poskytovaní elektronických služieb“
 

5.Návrh rozpočtu obce na rok 2018/2019,2020/ + plnenie v roku 2015,2016,2017
 

6.Oboznámenie s projektom „ Prestavba sociálno – administratívnej

budovy na Komunitné centrum Čelovce
 

7.Odmeny poslancov OZ a starostu obce

8. Diksusia

9.Schválenie návrhu uznesenia

10. Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                                                                starosta obce

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť