Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka OZ 01.03.2018 o 18,00 hod

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

01.marca 2018 vo štvrtok o 1800 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Zloženie a podpísanie sľubu náhradného poslanca OZ

5.Informácia o projekte „ Rekonštrukcia Hasičskej stanice

6.Informácia o podanom projekte „Tvorilkovo, Rekonštrukcia

administratívnej budovy na KC, a o rozpracovanom projekte „Zberný

dvor „

7.Správa o vykonaných kontrolách za rok 2017

8. Rôzne

a. plán zasadnutia OZ na rok 2018

b. predloženie majetkového priznania starostu obce

a kontrolórky obce

9. Diskusia

10.Schválenie návrhu uznesenia OZ

11. Záver

 

Ján P e t r o c h

starosta obce

Vyvesené: 26. 2. 2018

Dátum zvesenia: 26. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť