Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca
 

  • Terénna sociálna pracovníčka : Mgr. Marianna Opánska
  • Asistent TSP : František Kováč
  • Asistentka TSP : Alena Krátka

Kontakt: tel. 047/4883103                        

 email: celovce.tsp@centrum.sk

 

Terénna sociálna práca patrí už viac ako desať rokov medzi základné nástroje sociálnej politiky štátu v oblasti inklúzie marginalizovaných a vylúčených skupín obyvateľstva. Jedinečný charakter a nenahraditeľné miesto terénnej sociálnej práce spočíva okrem iného v tom, že sa uskutočňuje priamo v komunitách, v prostredí klientov. V dlhodobom meradle ide o mimoriadne efektívny nástroj na podporu sociálnej inklúzie a zvyšovania zamestnateľnosti vylúčených skupín obyvateľov, v našich podmienkach predovšetkým predstaviteľov marginalizovaných rómskych komunít.

Terénna sociálna práca

 

NP tsp

Terénna sociálna práca v obci Čelovce realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.skInfo na web o NP TSPI_pre zapojene obce.docx (66,61 kB)

 

 
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

1

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obci Čelovce realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojewww.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

  • Zmluva o spolupráci číslo N20160128025
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obci Čelovce : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obci Čelovce : 30.06.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Janka Klimová
Terénna pracovníčka/pracovník: Alena Krátka
Terénna pracovníčka/pracovník: František Kováč
E- mail: celovce.tsp@centrum.sk
Tel. kontakt: 047/4883103
Adresa kancelárie: Čelovce 991 41

 

 


tu ku stiahnutiu