Navigácia

Obsah

1

Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom udržania pracovných miest pre opatrovateľky v obci Čelovce, okres Veľký Krtíš, zabezpečiť dostupnosť a kvalitu sociálnej infraštruktúry, podporou poskytovania domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Opatrovateľská služba v obci bude výpomocou rodinám a obec tak vytvorí podmienky na starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí nesebestačného človeka.

Čiastkovým cieľom projektu je podporou domácej opatrovateľskej služby predchádzanie šírenia pandémie v populácií prostredníctvom uprednostňovania zotrvania klientov v domácom prostredí namiesto ich umiestňovania do pobytových zariadení, aj vzhľadom na zvýšené zdravotné riziká súvisiace s ich vekom a zdravotným stavom.

Projekt sa zameriava na zmiernenie dlhodobo pretrvávajúceho problému nedostatku personálu na zabezpečovanie sociálnych služieb a opatrení na komunitnej úrovni, resp. v domácom prostredí klientov, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením alebo odkázaní na pomoc inej osoby.


1

loga