Navigácia

Obsah

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnost

Typ: ostatné
Výbor Urbárskej a lesnej spoločnost - POZVÁNKA

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce, Čelovce 94, 991 41

IČO: 42313163, DIČ: 2024047894, č. účtu: Slovenská sporiteľňa 7509000000005067363431

 e mail: urbarcelovce@gmail.comwww.celovce.eu

P O Z V Á N K A

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce  týmto oznamuje, že dňa

13.05.2017 o 14:00 hod.

sa bude konať Valné zhromaždenie

V Evanjelickom a.v. Zborovom dome v Čelovciach

 

PROGRAM:1, Prezentácia od 13:00 hod.

                2, Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti

                3, Voľba orgánov Valného zhromaždenia a schválenie programu

                4, Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva

                5, Správa o činnosti odborného lesného hospodára

                6, Správa o činnosti dozornej rady pozemkového spoločenstva

                7, Prestávka

                8, Diskusia

                       9, Schválenie návrhu uznesenia                   

                10, Záver

                 11, Občerstvenie

Ing. Ľuboš Ďurovkin

Predseda výboru pozemkového spoločenstva

 

Poučenie:

1, Pre zjednodušenie výplaty podielov si prosím doneste číslo účtu.

2,V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť osobne, môžete sa nechať zastúpiť na základe splnomocnenia.

3,Vo vlastnom záujme je účasť na Valnom zhromaždení nutná, z dôvodu prerozdelenia finančných prostriedkov podielnikov. V prípade nízkej účasti bude musieť byť zvolané nové Valné zhromaždenie.

 

 

SPLNOMOCNENIE

 

Ja dolu podpísaný/á....................................................................................,bytom.......................................................................... týmto splnomocňujem..............................................................................., aby ma zastupoval/a,podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 97/2013 Z.z., v celom rozsahu na Valnom zhromaždení Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce, konanom v  Evanjelickom a.v. Zborovom dome v Čelovciach, dňa 13.05.2017 o 14:00 hod.

 

 

 

 

   ................................................

vlastnoručný podpis

 

V prípade, ak nemôžete splnomocniť žiadnu vhodnú osobu môžete splnomocniť niektorého člena výboru.

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti Čelovce:

 Ing. Ľuboš Ďurovkin, Líška 2495/2, 96301 Krupina

Pavol Miška, Čelovce 94, 99141

 Katarína Mayerová, 29 augusta 25, Banská Bystrica 97401

Ing. Július Klesniak, Bystrický rad č.1, Zvolen 96001


 

 


Vytvorené: 30. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2017 9:22
Autor: Správce Webu