Navigácia

Obsah

Deň obce 27.september 2016

Typ: ostatné
Deň obce 27.september 2016 Milí Čelovčania, Vážení hostia, prítomní
Naša Obec Čelovce je krásna nielen polohou a jej okolím, pekne upravenými domami, ale hlavne dobrými, skromnými a pracovitými ľuďmi.

Ján Amos Komenský povedal:

„Nesľubuj, že vykonáš,
nehovor, že si vykonal,
ale ponechaj svoje skutky,
aby hovorili za teba.“
 
Slávnostný deň, slávnostná chvíľa. Čas beží rýchlo a človek s ním, a preto si neuvedomujeme tú závratnú rýchlosť, ktorá sa nedá ničomu prirovnať.
Neexistuje vyššia pocta vo verejných službách, ako slúžiť svojim spoluobčanom cez inštitút miestnej samosprávy a byť odmenený za predchádzajúce služby spokojnosťou občanov.
Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov. A tých  bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nie len pri budovaní obce v jej skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu, na organizačnú prácu, na vlastný prehľad, dôraz na vzdelávanie, kultúru – osvetovú prácu, na našu mládež. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov.
 

Stará múdrosť hovorí:

„Čo robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ. „
Rob to s láskou.
 

Dovoľte mi aby som z tohto miesta aspoň v krátkosti spomenul, čo sme v našej obci za posledných 5 rokov spravili a čo ešte máme v pláne. Podarilo sa nám v krátkej dobe vybudovať naraz nie len viacúčelové ihrisko ale aj detské ihrisko, ktoré využívajú najmä deti z našej materskej škôlky Zvedavé slniečka, ktorú sme založili v roku 2012 a do ktorej deti z láskou a nadšením chodia. Veľké úsilie sme vynaložili aj pri zrekonštruovaní verejného osvetlenia, ktoré už malo svoje roky a postupom času dosluhovalo, dobudovali sme pokrytie verejného rozhlasu, takže teraz nás je počuť aj na tých najneprístupnejších miestach. Svoj- pomocne a najmä s pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní cez menšie obecné služby upravujeme priestranstva/ osadenie lavičiek, výsadba zelene, nové informačné tabule/, vykonala sa dostavba kultúrneho stánku, /amfiteátra/ za ktorý sa nemusíme hanbiť, a ktorý nám návštevníci obce aj tak trochu závidia, na čo sme aj patrične hrdí. Nový šat už po rokoch dostal aj Obecný úrad, kde boli vymenené okná a dvere , opravou prešlo aj Komunitné centrum a Evanielicky zborový dom. V roku 2014 pani farárka Kukulová nám posvätila vynovený duchovný stánok, ktorý prešiel úplnou rekonštrukciou. Momentálne a to ste si určite všimli prebieha kompletná rekonštrukcia obecnej garáže. Naša obec sa zapojila už aj v minulosti do rôznych projektov, ktoré nám pomohli znížiť nezamestnanosť v našej obci a robím všetko preto aby sme  tento trend stále zvyšovali. Cez rôzne projekty boli na obci zamestnaní 14 občania a momentálne cez projekt Šanca na zamestnanie pracujú 4 občania. V novembri roku 2014 sme spustili dlho očakávanú web stránku www.celovce.eu, kde nájdete  všetko dôležité o diani obci s množstvom fotagrafií.

Našu obec vi­dím ako miesto s veľ­kým po­ten­ciá­lom a my všetci jej ob­ča­nia máme zod­po­ved­nosť za to, aby bol vy­užitý čo naj­lep­šie. Úlo­hou nás všet­kých je chrá­niť a roz­ví­jať de­dič­stvo, ktoré nám tu za­ne­chali naši ot­co­via či pra­ot­co­via. Na obec­nej pôde sa sna­žíme túto po­vin­nosť spolu s po­slan­cami , členmi komisií obecného zastupiteľstva, všetkými zložkami obce a pra­cov­ní­kmi obec­ného úradu pre­mie­tať do kon­krét­nych či­nov, aby sa nám tu každý deň žilo lep­šie, po­hodl­nej­šie a kul­túr­nej­šie a bolo tu dobre najmä tým, kto­rým táto obec pri­rá­stla k srdcu a kto­rým ne­os­táva ľa­hos­tajný jej ďalší roz­voj a sú ochotní po­môcť pri rie­šení kaž­do­den­ných prob­lé­mov.
 

Milí Čelovčania, všetko to čo som tu dnes vymenoval, je práca nie len moja ale práca celého zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a najmä Vás všetkých. Nikdy som nebol na dlhé reči a pomaly mi vysýcha v hrdle tak mi záverov dovoľte, aby som Vám poprial príjemne strávený deň plný zážitkov a dobrej  zábavy.


 


Vytvorené: 29. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 8. 2017 10:55
Autor: Správce Webu